Sanatçı Kullanım Sözleşmesi


I. TARAFLAR 

1. Bir tarafta “Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. Çağdaş Apt. Blok No:68 İç Kapı Np:7 Beyoğlu İstanbul” adresinde mukim Sesseda Müzik Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti.[“SesSeda®”] ile diğer tarafta adresini “www.sesseda.io” web sitesine [“Web Sitesi”] bilahare beyan edecek ve Web Sitesi’ne üyelik sağladıktan sonra dijital haldeki müzik parçası yükleyecek sanatçılar arasında [“Sanatçı”] aşağıda < bundan böyle SesSeda® ve Sanatçı “Taraflar” olarak anılacaktır > belirtilen şekil ve şartları içeren işbu Sanatçı Kullanım Sözleşmesi [“Sözleşme”] akdedilmiştir.


II. KONU

2. Sözleşme, Taraflar arasındaki sözleşmesel ilişkinin tümünü; Taraflar’ın hak, yükümlülük ve taahhütlerini; Taraflar’ın Web Sitesi’nden dijital haldeki müzik parçasını alacak kişiyle [“Destekleyici”] olan ilişkilerini; ödemeler ve ödeme sistemini; vergisel konuları; kişisel verilerin işlenmesini; gizlilik konusunu; tebligat usulünü; delil ve yetki sözleşmeleri ile sair tüm konuları kapsamaktadır.


III. TARAFLAR’IN HAK, YÜKÜMLÜLÜK & TAAHHÜTLERİ


a. Sanatçı’nın Hak, Yükümlülük & Taahhütleri

3. Sanatçı, Web Sitesi’ne dijital haldeki müzik parçası yükleyebilmek için öncelikle üyelik işlemlerini tamamlayacağını beyan etmektedir.

4. Sanatçı, SesSeda’nın sadece Destekleyici ile kendisinin buluşmasını sağlamayı taahhüt ettiğini; SesSeda’nın bunu sağlamak için Web Sitesi’ni kurduğunu ve öz itibariyle 6536 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun [“6536 s. Kanun”] kapsamında “aracı hizmet sağlayıcı” olduğunun bilincindedir. 

5. Sanatçı, Web Sitesi’ne yüklediği dijital haldeki müzik parçasının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu [“FSEK”] uyarınca sahibi olduğunu; bu kapsamda mali ve manevî haklarına sahip olmanın yanı sıra icracısı olduğunu ve dijital haldeki müzik parçasının Web Sitesi’nde ulaşılabilir olduğu süre boyunca da bu kapsamda her türlü hak, yetki, izin ve ruhsata sahip olduğunu/olacağını beyan ve taahhüt etmektedir.

6. Sanatçı, mali ve manevi haklarına sahip olmadığı ve/veya icracısı olmadığı bir dijital haldeki müzik parçasını Web Sitesi’ne yüklediği takdirde hak sahibine karşı hukuki ve cezai yönden münferiden sorumlu olacağını beyan ve taahhüt etmektedir.

7. Sanatçı’nın hukuka aykırı eylemleri neticesinde, her ne sebeple olursa olsun mülkiyet veya ödemeden kaynaklı Web Sitesi’nin bir sorumluluğunun doğması halinde; bunu SesSeda’ya derhal/ilk talep üzerine ödeyeceğini beyan ve taahhüt etmektedir.

8. Sanatçı, Web Sitesi’nden dijital haldeki müzik parçasını alan kişinin [“Destekleyici”] yatıracağı ücretin %80’inin kendisine; kalan %20’lik tutarın ise SesSeda’ya ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

9. Sanatçı, SesSeda’dan kendi payı [%20] dışında başka herhangi bir talebi olmayacağını; her ne isim altında olursa olsun başka bir talebi olmayacağını beyan ve taahhüt etmektedir.

10. Sanatçı, Web Sitesi’ne yükleyeceği dijital haldeki müzik parçasının fiyatını Türk Lirası [“TL”] üzerinden belirlemekte serbesttir.

11. Sanatçı, kendisine aşağıda [“IV.”] başlığı altında açıklanan ödemenin aktarılmasından dolayı tüm vergisel sorumluluğun münferiden kendisine ait olacağını beyan ve taahhüt etmektedir.

12. Sanatçı, Web Sitesi’ne yüklediği dijital haldeki müzik parçasının, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu [“TCK”] ve ilgili mevzuata herhangi bir aykırılık teşkil etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektedir. Sanatçı, buna aykırılık durumunda hakkında resmî makamlar tarafından cezaî takibat yapacağının bilincindedir.

13. Sanatçı’nın Web Sitesi’ne yüklediği TCK ve ilgili mevzuata aykırı herhangi bir dijital haldeki müzik parçası, SesSeda tarafından mümkün olan en kısa sürede tespit edilecek olup kaldırılacak ve dolayısıyla Sözleşme SesSeda tarafından haklı nedenle feshedilecektir.

14. Sanatçı, başka bir Sanatçı’nın dijital haldeki müzik parçasını Web Sitesi’nden açacağı “Sanatçı Profili” üzerinden aldığı takdirde, “Destekleyici Kullanım Sözleşmesi” hüküm ve koşullarına tabi olacağını beyan ve taahhüt etmektedir.  

15. Sanatçı, Web Sitesi’nde yer alan fikri mülkiyet haklarının münhasıran SesSeda’ya ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

16. Sanatçı, Web Sitesi’ne yüklediği dijital haldeki müzik parçasının SesSeda’nın onay, gözetim ve denetiminde olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.


b. SesSeda®’nın Hak, Yükümlülük & Taahhütleri

17. SesSeda, Sanatçı’yı Destekleyici ile Web Sitesi üzerinden buluşturmayı amaçlamaktadır.

18. SesSeda, Destekleyici tarafından Web Sitesi üzerinden ödenen ücretin %20’sine hak kazanmakta olup sadece %20’lik kısımdan doğan vergisel konulardan sorumludur.

19. SesSeda, Web Sitesi’ne yüklenen hukuka aykırı dijital haldeki müzik parçalarını mümkün olan en kısa sürede tespit edip kaldıracağını ve bu kapsamda hukuka aykırı eylemlerde bulunan Sanatçı ile mevcut Sözleşme’yi feshedeceğini beyan ve taahhüt etmektedir.

20. SesSeda, aşağıda [“V.”] numaralı başlık altında kişisel verilerinin işlenmesini kabul eden Sanatçı’nın kişisel verilerini hukuka uygun olarak koruyacağını beyan ve taahhüt etmektedir.

21. SesSeda, Web Sitesi’ne kaydolan Sanatçı’ya cinsel yönelim, politik düşünce, etnik kimlik vb. konularda sonuna kadar saygılı olup Sanatçı’nın kendisini özgürce ifade etmesi için Web Sitesi’nde her türlü düzenlemeyi gerçekleştireceğini beyan ve taahhüt etmektedir.


IV. ÖDEMELER, ÖDEME SİSTEMİ & DİĞER

22. Destekleyiciler tarafından Sanatçı’nın Web Sitesi’ne koyacağı dijital haldeki müzik parçası için yapılacak tüm ödemeler -ve diğer tüm ödeme işlemleri- 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu [“6493 s. Kanun”] kapsamında lisanslı bir ödeme kuruluşu olan Moka Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin ödeme sistemi olan “Moka” üzerinden yapılacaktır.

23. Destekleyici tarafından Sanatçı’nın dijital haldeki müzik parçası için yapılacak ödemenin %80’i doğrudan Sanatçı’ya aktarılacak olup; kalan %20 SesSeda®’ya ait olacaktır.

24. Sanatçı’nın, Destekleyici tarafından yapılan ödemeyi alabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde açılmış geçerli bir banka hesabını SesSeda’ya yazılı olarak beyan etmesi gerekmektedir.

25. Sanatçı, kendisine aktarılan tutardan doğan vergisel yükümlülüklerden münferiden sorumlu olup bu hususta SesSeda®’nın hiçbir sorumluluk ve dahli bulunmamaktadır.


V. KİŞİSEL VERİLER

26. Sanatçı, Sözleşme’yi onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun [“KVKK”] 5. maddesi kapsamında, Web Sitesi’ne iletmiş olduğu kişisel verilerinin, bilgi vermek ve iletişime geçmek, istatistiki bilgi toplamak ve bu işlemlerin yapılması amacıyla verileri yurtiçi ve yurtdışında yerleşik üçüncü kişilere aktarmak maksadıyla SesSeda® tarafından işlenmesine açıkça rıza göstermekte ve onaylamaktadır. 

27. Sanatçı kişisel verileri, mevzuata uygun olarak mümkün olan en kısa sürede işlenecektir. KVKK kapsamında SesSeda®; KVKK’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklere uymayı kabul etmektedir.


VI. GİZLİLİK

28. Sözleşme’nin ifası sırasında Taraflar, Sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları ve kamuya açık olmayan tüm bilgiler gizli bilgi mahiyetindedir. Taraflar, Sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları bu bilgileri, hiçbir suretle Sözleşme amacının yerine getirilmesi dışında kullanmamayı, diğerinin yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.


VII. TEBLİGAT

29. Sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, Taraflar,  Sözleşme’nin 1. maddesinde yazılı/beyan edilecek adresleri, yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. 

30. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.


VIII. ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

31. Taraflar arasında ve Taraflar’ın yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.


IX. UYGULANACAK HUKUK & YETKİLİ MAHKEME İLE İCRA DAİRELERİ

32. Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

33. Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


Top