Destekleyici Kullanım Sözleşmesi


I. TARAFLAR 

1. Bir tarafta “Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. Çağdaş Apt. Blok No:68 İç Kapı Np:7 Beyoğlu İstanbul” adresinde mukim Sesseda Müzik Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti.[“SesSeda®”] ile diğer tarafta adresini “www.sesseda.io” web sitesine [“Web Sitesi”] bilahare beyan edecek sanatsever [“Destekleyici”] arasında aşağıda < bundan böyle SesSeda® ve Destekleyici “Taraflar” olarak anılacaktır > belirtilen şekil ve şartları içeren işbu Destekleyici Kullanım Sözleşmesi [“Sözleşme”] akdedilmiştir.


II. KONU

2. Sözleşme, Taraflar arasındaki sözleşmesel ilişkinin tümünü; Taraflar’ın hak, yükümlülük ve taahhütlerini; Taraflar’ın Web Sitesi’nde dijital haldeki müzik parçasını satan kişiyle [“Sanatçı”] olan ilişkilerini; ödemeler ve ödeme sistemini; vergisel konuları; kişisel verilerin işlenmesini; gizlilik konusunu; tebligat usulünü; delil ve yetki sözleşmeleri ile sair tüm konuları kapsamaktadır.


III. TARAFLAR’IN HAK, YÜKÜMLÜLÜK & TAAHHÜTLERİ


a. Destekleyici’nin Hak, Yükümlülük & Taahhütleri

3. Destekleyici, Web Sitesi’nden dijital haldeki müzik parçasını satın alabilmek için öncelikle üyelik işlemlerini tamamlayacağını beyan etmektedir.

4. Destekleyici, SesSeda’nın sadece Sanatçı ile kendisinin buluşmasını sağlamayı taahhüt ettiğini; SesSeda’nın bunu sağlamak için Web Sitesi’ni kurduğunu ve öz itibariyle 6536 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun [“6536 s. Kanun”] kapsamında “aracı hizmet sağlayıcı” olduğunun bilincindedir. 

5. Destekleyici, Sanatçı’nın Web Sitesi’ne yüklediği dijital klasörün 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu [“FSEK”] uyarınca tüm fikri mülkiyet haklarının münhasıran Sanatçı’ya ait olduğunu ve FSEK ile korunduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

6. Destekleyici, Web Sitesi’nden kişisel kullanım için aldığı dijital haldeki müzik parçasını hiçbir surette ticari amaçlarla kullanmayacağını; aldığı parçanın kullanım amacının eğlence, sanatı ve sanatçıyı destelemek amaçlı olduğunu; aksi halde bunun 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu [“TCK”] ve ilgili mevzuatın yanı sıra tazminat sorumluluğunu gündeme getireceğini; cezaî ve hukuki sorumluluğunun doğacağını bildiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

7. Destekleyici, Web Sitesi’nde yer alan tasarım vb. hususlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının münhasıran SesSeda’ya ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

8. Destekleyici, Web Sitesi’nden aldığı dijital haldeki müzik parçasına karşılık ödediği ücretin sadece %20’lik kısmının SesSeda tarafından vergilendirileceğini; kalan %80’lik kısmının vergilendirilmesinin Sanatçı’ya ait olduğunu ve söz konusu %20’lik kısma ilişkin faturaların SesSeda tarafından aylık bazda ve ay sonunda toplu olarak gönderileceğini bildiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

9. Destekleyici, Web Sitesi’nde oluşturacağı profilin SesSeda’nın onay, gözetim ve denetiminde olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

10. Destekleyici, Web Sitesi’nde oluşturacağı profilin TCK ve ilgili mevzuata aykırı teşkil etmeyeceğini; yanı sıra profilinde bütün ırk, cinsiyet ve temel insan haklarına saygılı olacağını beyan ve taahhüt etmektedir.b. SesSeda®’nın Hak, Yükümlülük & Taahhütleri

11. SesSeda, Destekleyici’yi Sanatçı ile Web Sitesi üzerinden buluşturmayı amaçlamaktadır.

12. SesSeda, Destekleyici tarafından Web Sitesi üzerinden ödenen ücretin %20’sine hak kazanmakta olup sadece %20’lik kısımdan doğan vergisel konulardan sorumludur.

13. SesSeda, aşağıda [“V.”] numaralı başlık altında kişisel verilerinin işlenmesini kabul eden Destekleyici’nin kişisel verilerini hukuka uygun olarak koruyacağını beyan ve taahhüt etmektedir.

14. SesSeda, Web Sitesi’ne kaydolan Destekleyici’nin cinsel yönelim, politik düşünce, etnik kimlik vb. konularda sonuna kadar saygılı olup Destekleyici’nin kendisini özgürce ifade etmesi için Web Sitesi’nde her türlü düzenlemeyi gerçekleştireceğini beyan ve taahhüt etmektedir.


IV. ÖDEMELER, ÖDEME SİSTEMİ & DİĞER

15. Destekleyici tarafından Sanatçı’nın Web Sitesi’ne koyacağı dijital haldeki müzik parçası için yapılacak tüm ödemeler -ve diğer tüm ödeme işlemleri- 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu [“6493 s. Kanun”] kapsamında lisanslı bir ödeme kuruluşu olan Moka Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin ödeme sistemi olan “Moka” üzerinden yapılacaktır.

16. Destekleyici tarafından Sanatçı’nın dijital haldeki müzik parçası için yapılacak ödemenin %80’i doğrudan Sanatçı’ya aktarılacak olup; kalan %20 SesSeda®’ya ait olacaktır.

17. Destekleyici’nin, Sanatçı’nın dijital haldeki müzik parçasını alabilmesi için Moka üzerinden gerekli bütün prosedürü tamamlaması gerekmektedir.


V. KİŞİSEL VERİLER

18. Destekleyici, Sözleşme’yi onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun [“KVKK”] 5. maddesi kapsamında, Web Sitesi’ne iletmiş olduğu kişisel verilerinin, bilgi vermek ve iletişime geçmek, istatistiki bilgi toplamak ve bu işlemlerin yapılması amacıyla verileri yurtiçi ve yurtdışında yerleşik üçüncü kişilere aktarmak maksadıyla SesSeda® tarafından işlenmesine açıkça rıza göstermekte ve onaylamaktadır. 

19. Destekleyici kişisel verileri, mevzuata uygun olarak mümkün olan en kısa sürede işlenecektir. KVKK kapsamında SesSeda®; KVKK’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklere uymayı kabul etmektedir.


VI. GİZLİLİK

20. Sözleşme’nin ifası sırasında Taraflar, Sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları ve kamuya açık olmayan tüm bilgiler gizli bilgi mahiyetindedir. Taraflar, Sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları bu bilgileri, hiçbir suretle Sözleşme amacının yerine getirilmesi dışında kullanmamayı, diğerinin yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.


VII. TEBLİGAT

21. Sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, Taraflar,  Sözleşme’nin 1. maddesinde yazılı/beyan edilecek adresleri, yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. 

22. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.


VIII. ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

23. Taraflar arasında ve Taraflar’ın yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.


IX. UYGULANACAK HUKUK & YETKİLİ MAHKEME İLE İCRA DAİRELERİ

24. Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

25. Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


Top